REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIESOGRAFIA.PL

Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony lub drogi elektronicznej. 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Piesografia.pl (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym https://piesografia.pl/sklep/.
 2. Właścicielem Sklepu jest Angelika Wolińska Studio Wolinsky, jednoosobowa działalność gospodarcza ; Gersona 1/4 , 93-259 Łódź; NIP 9820365946. Telefon: +48 662453616, adres e-mail: contact@piesografia.pl lub sklep@piesografia.pl .
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Produkty będą dostarczane drogą elektroniczną, chyba że jest to określone inaczej.

§2 DEFINICJE

 1. Właściciel Strony –  Angelika Wolińska Studio Wolinsky, jednoosobowa działalność gospodarcza ; Gersona 1/4 , 93-259 Łódź; NIP 9820365946. Telefon: +48 662453616, adres e-mail: contact@piesografia.pl lub sklep@piesografia.pl .

 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług na stronie www.piesografia.pl.

 3. Cennik – należy przez to rozumieć wyrażoną jest w polskiej walucie (PLN) i zawiera podatek VAT (kwota brutto ).
 4. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prywatną lub jednostkę organizacyjną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym Piesografia niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Dane osobowe- należy przez to rozumieć zestaw danych Klienta o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin właściciela strony.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.

 9. Towar – należy przez to rozumieć asortyment oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym Piesografia.pl .
 10. Promocja – należy przez to rozumieć krótkoterminową obniżkę Ceny na wybrane przez Sprzedawcę Towary znajdujące się w Sklepie internetowym Piesografia.pl .
 11. Koszyku – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego Piesografia.pl za pomocą, którego Klient dokonuje zakupu Towarów.
 12. Płatności – należy przez to rozumieć czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
 13. Realizacji Zamówienia – należy przez to rozumieć czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 14. Zamówieniu – należy przez to rozumieć czynność prawną dokonywaną przy użyciu Koszyka, w czasie której Klient wyraża chęć kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem oraz Ceną.
 15. Dowodzie zakupu – należy przez to rozumieć potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym, a Klientem np. w formie rachunku, faktury lub potwierdzenia dokonania Płatności.
 16. Usługa/ Usługa Fotograficzna – dostępna sługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Fotografem.

 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • drogą e-mailową na adres podany na stronie internetowej Sklepu,
  • poprzez wiadomość prywatną wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook lub w portalu Instagram.
 2. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  • swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  • zamawiany towar,
  • adres e-mailowy, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  • sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 11. W przypadku zakupu voucheru na sesję fotograficznę, Klient jest zobowiązany:
  – do poinformowania Sprzedawcy o rodzaju sesji jaką chce zrealizować i możliwej do wykonania na podstawie oferty dostępnej na stronie Piesografia.pl,
  – do wybrania terminu na podstawie dostępnych dat przed upływem wygaśnięcia voucheru.
  – podpisania umowy z Właścicielem strony chroniącej obydwie ze stron,
  – sesje nie możliwe do zrealizowania w przypadku zakupu voucheru będą opisane na stronie produktu.
 12. W przypadku zakupu zadatku do wybranej sesji fotograficznej w trakcie rezerwacji terminu poprzez stronę https://piesografia.pl/oferta/booking/ , klient zobowiązuje się do:
  –  podpisania umowy z Właścicielem strony chroniącej obydwie ze stron,
  – zapłaty pozostałej kwoty za sesję zdjęciową w ten sam dzień, kiedy sesja została wykonana, a najpóźniej do 72 godzin po tym jak sesja została zakończona. Pozostała kwota wartości sesji może być opłacona tylko i wyłącznie w gotówce.
 13. W przypadku zakupu Presetów, e-booków, kursów fotograficznych Klient powinien być poinformowany, że gotowe zamówienie powinno być wysłane nie później niż 48 godzin od momentu zapłacenia za zamówienie.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • PayPal ( w tym kartą kredytową lub debetową ) dokonane na adres mailowy contact@piesografia,pl,
  • Przelewem tradycyjnym
  • bramki płatności BlueMedia

§5 WYSYŁKA TOWARU

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem WooCommerce drogą mailową.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z Regulaminem firmy WooCommerce.
 3. W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

§6 ZWROTY I REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: contact@piesografia.pl wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.
 2. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Towar nie podlega zwrotowi, gdy:
  – jest objęty promocją,
  – jest z wyprzedaży,
  – jest zakupiony w formie voucheru
  – jest zakupiony w formie:  Presetu, e-booku, kursu fotograficznego, warsztatów i coachingów fotograficznych i innych produktów wysyłanych w formie elektronicznej do Klienta przez Właściciela strony
  – jest zakupiony jako zadatek dla sesji fotograficznej, stanowiący 30 % kwoty za zamówioną sesję fotograficzną.

  § 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument może od momentu zamówienia usługi fotograficznej lub towaru podlegającemu zwrotowi odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie później niż 72h przed terminem sesji zdjęciowej..

  2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

  3. ​Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 REGULAMINIE UMAWIANIA SESJI FOTOGRAFICZNYCH PO ZAKUPIE ZADATKU W SKLEPIE PIESOGRAFIA.PL . Oświadczenie można złożyć również na formularzu kontaktowym.

  4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  5. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca, Klientowi nie zostanie zwrócony wpłacony zadatek wart 30% całej ceny za usługę fotograficzną.

  3. Zwrotu płatności za pozostałą wartość sesji zdjęciowej, Sprzedawca dokona tylko wtedy jeżeli płatność ta nastąpiła przed wykonaniem usługi fotograficznej.

  4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

   

  §10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

  §11 WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.piesografia.pl.
  2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
  3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
  4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
  5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia Umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

   

REGULAMIN UMAWIANIA SESJI FOTOGRAFICZNYCH PO ZAKUPIE ZADATKU W SKLEPIE PIESOGRAFIA.PL

Umawianie terminu wykonania usług fotograficznych

 1. Przed umówieniem się na sesję należy zapytać Właściciela strony o dostępne terminy za pomocą formularza kontaktowego, adresu email lub numeru telefonu.  lub wybrać dostępny termin w zakładce ”BOOKING”.
 2. Termin jest rezerwowany na trzy dni w przypadku rezerwacji w bezpośrednim kontakcie z Fotografem oraz na 24 godziny w przypadku rezerwacji kalendarza on line.
  W czasie rezerwacji usług fotograficznych, Klient ma czas na wpłatę zadatku, o którym mowa w punkcie 4 poniższego Regulaminu.
  W razie braku terminu jest on automatycznie i bez informacji anulowany. Oznacza to, że taki termin wraca do puli terminów dostępnych dla innych.
 3. Klient w momencie, kiedy potwierdził termin wykonania usługi fotograficznej, ale prosi o jego przesunięcie:
  • Pierwsze przesunięcie opłaconej zadatkiem rezerwacji terminu przez klienta wiąże się z wyrównaniem do całej kwoty za sesję fotograficzną.
  • Drugie przesunięcie sesji jest bez konsekwencji dla Klienta.
  • Trzecia próba wiąże się z utratą wszystkich wpłaconych pieniędzy przez Klienta z zachowaniem 50% zniżki na kolejną usługę fotograficzną.
 4. Fotograf może przesunąć dwa razy sesję bez konsekwencji, jeżeli przesunięcie nie wiąże się ze złymi warunkami atmosferycznymi.
 5. Fotograf zdaje sobie sprawę z wysiłku jaki na Kliencie spoczywa, by zorganizować czas wolny na sesję.
 6. Właściciel strony ma prawo do odmówienia sesji i zaproponowania nowego terminu, jeśli nastąpił overbooking lub błąd techniczny niezależny od czynnika ludzkiego.

 

Otrzymanie produktu po wykonaniu usług fotograficznych:

 1. Klient otrzyma gotowy produkt dopiero po procesie post produkcji i pełnej opłacie za zamówione fotografie.

 2. Gotowy produkt wysyłany jest do klienta drogą elektroniczną do 15 dni roboczych po wykonanej sesji.

 3. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przygotowania gotowego produktu po sesji, jeśli Klient złożył zamówienie większe niż zakup 20 fotografii.

 4. Klient otrzyma tyle fotografii ile dokładnie zakupił. Otrzymanie wszystkich zdjęć wykonanych na sesji wymaga dodatkowej opłaty.

 5. Zdjęcia wykupione poza zamówionym pakietem mogą być poddane procesie post produkcji, co wydłuży realizację zamówienia o kolejne 15 dni roboczych.

 6. Zdjęcia wykupione poza zamówionym pakietem mogą być dostarczone w wersji surowej, co oznacza brak wydłużenia terminu realizacji.

 7. Klient nie będzie mógł publikować zakupionych zdjęć w wersji surowej.

 8. Zakup dodatkowych ujęć do już wykupionego pakietu zdjęć możliwy jest do 2 miesięcy po terminie wykonanej sesji.

 9. Wszystkie gotowe produkty będą przesłane do Klienta na dysk cyfrowy Files.fm lub za pośrednictwem WeTransfer. Przy dodatkowej opłacie 60 PLN+ koszty wysyłki istnieje możliwość zgrania zdjęć na kartę pamięci SD i przesłanie jej drogą pocztową na wybrany przez Klienta adres.

Termin realizacji usługi fotograficznej:

 1. Klient otrzyma gotowy produkt dopiero po procesie post produkcji.
 2. Przed procesem postprodukcji, Klient będzie miał prawo do wglądu w ujęcia i wyboru tych przeznaczonych do dalszej obróbki na życzenie. Ale tylko przez 2 dni po wykonanej sesji.
 3. Gotowy produkt wysyłany jest do klienta drogą elektroniczną do 15 dni roboczych po wyborze ujęć przez Fotografa/Klienta.
 4. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przygotowania gotowego produktu po sesji, jeśli Klient złożył zamówienie większe niż zakup 20 fotografii lub dokupił kolejne ujęcia później.
 5. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do realizacji reportaży ślubnych, itp do 2 miesięcy od dnia, kiedy sesja została wykonana.
 6. Właściciel strony zobowiązuje się do wykonania i wysłania gotowego produktu maksymalnie do 4 miesięcy po wykonanej sesji zdjęciowej, jeśli ilość zamówionych zdjęć przekracza ilość 200 zdjęć.
 7. Klient ma możliwość zakupu usługi Express i skrócenia terminu realizacji do:
  • 3 dni roboczych w przypadku 20 zdjęć​ (dodatkowy koszt to 100 PLN)
  • 7 dni roboczych w przypadku 40 zdjęć (dodatkowy koszt to 120 PLN)
  • 15 dni roboczych w przypadku reportaży zawierających do 250 zdjęć ( dodatkowy koszt to 600 PLN )

Dodatkowe opłaty w przypadku dokupienia dodatkowych ujęć i usług Express:

Klient otrzyma gotowy produkt po dodatkowo wykupionej usłudze, dopiero po uiszczeniu dodatkowej opłaty na konto bankowe Właściciela strony.

Na sesji z psem:

 1. Klient może realizować wykupioną sesję zgodnie z tematem pakietu.

 2. Klient godzi się ze stylem Fotografa i nie będzie miał wpływu za przebieg sesji i post produkcję zdjęć.

 3. Klient wybiera rodzaj sesji rozsądnie z możliwościami swoimi i swojego psa.

 4. Jeśli Fotograf zauważy, że pies będzie narażony na stres w miejscach publicznych ma prawo do przerwania sesji i przełożenia terminu oraz miejsca realizacji sesji za dodatkową opłatą z winy Klienta.

 5. Klient powinien przygotować na sesję zarówno siebie, jak i psa i do warunków w jakich sesja będzie robiona.

 6. Klient zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo swoje i psa oraz osób dookoła.

 7. Jeśli sesja ma miejsce w plenerze, Klient zobowiązuje się zabezpieczyć psa przed kleszczami oraz innymi owadami.

 8. Jeśli pies będzie miał obrożę Foresto, itp. zaleca się przed sesją na tymczasowe użycie kropel Advantix lub założenie takiej obroży, która zapewni zakrycie opaski Foresto itp. Ma to wpływ na efekt estetyczny zdjęcia 🙂

 9. Jeśli Klient decyduje się na sesję studyjną zobowiązuje się do pokrycia kosztów za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub podopiecznego psa na miejscu takiej sesji.

 10. Na sesji można nagrywać lub robić tak zwane ujęcia back stage tylko po uprzedniej konsultacji z Fotografem/Właścicielem strony.

Przygotowanie siebie i pieska do sesji:

 1. Przygotowanie siebie i pieska do sesji to bardzo ważny element przed pojawieniem się we wcześniej ustalonym terminie. To od przygotowania i braku stresu ze strony właściciela psa, będzie zależał finalny rezultat oraz przebieg sesji. Pragnę zaznaczyć, że będę odmawiała współpracy z właścicielami, którzy nie będą potrafili zachować manier wobec swojego psa i wykazywali gesty agresywne.

 2. O przygotowaniu siebie i psa do sesji proszę więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

 3.  Właściciel strony / Fotograf nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Klienta.

Na sesjach ślubnych i innego typu:

 1. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji (zbite lampy, stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp.) ponosi Klient.
 2. Sesje w plenerze zazwyczaj startujemy o wschodzie lub zachodzie Słońca. Godzina danego wydarzenia zależy od pory roku.
 3. Klient jest odpowiedzialny za przyniesienie własnego wyboru garderoby,
 4. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, aczkolwiek proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora ‘Piesografia by Angela Wolińska’.
 5. W trakcie sesji należy zwrócić uwagę Fotografowi na ujęcia na których zależy Klientowi, przed końcem sesji przypomnieć i skonsultować ujęcia, które powstały. Natomiast jeśli Klient nie posiada żadnych konkretnych wytycznych nie ma takiej potrzeby.
 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE I MIENIE W PLENERZE I STUDIU
  • Klient decydując się na sesję w plenerze jest świadom obecności owadów, błota oraz innych naturalnie występujących przeszkód. Zaleca się stosowne zabezpieczenie przed owadami jak komary czy kleszcze tuż przed sesją, za co odpowiadać powinien Klient. Poruszając się po łąkach, polach, lasach lub mieście, Fotograf proponuje zachować ogólne zasady BHP.
  • Klient decydujący się na sesję w studio musi zachować pewną umiarkowaną ostrożność. To miejsce, gdzie znajduje się wiele przedmiotów: tła, lampy, garderoba, meble, kosmetyki. Rzeczy cenne dla Fotografa i Klient powinien do wszystkiego podchodzić z szacunkiem. Klient jest odpowiedzialny za swoje dziecko/pupila/towarzysza, w tym wyrządzone przez niego krzywdy na własnym ciele oraz przedmiotach Fotografa.
  • Fotograf – Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki takie jak m.in. ugryzienia przez owady, brak uwagi i skupienia ze strony Klienta w trakcie poruszania się po mieście i w terenie, nieszczęśliwe przypadki przed dojazdem na sesję, w jej trakcie lub bezpośrednio po, na które Fotograf nie mógł mieć wpływu.

 

Prawa autorskie:

 1. Klient nie posiada praw autorskich i komercyjnych do zdjęć Właściciela strony.

 2. Fotografie można umieszczać na portalach społecznościowych, jednak proszę o dopisanie lub podlinkowanie przy zdjęciu autora ” Piesografia”.

 3. Właściciel strony informuje, że zdjęcia udostępnione na stronie służą celom pokazowym i klient realizując sesję równocześnie zgadza się na udostępnianie zdjęć z jego wizerunkiem na stronie   oraz kanałach Social Media Piesogafia ( Facebook / Instagram ), i Jessie_Wagabunda ( Facebook / Twitter / BLOG / Instagram ).

 4. Zgodnie z zasadami prawa autorskiego, nie ma możliwości ingerencji w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów, etc.). Jeśli Klient ma wytyczne, co do koloru bądź innego wizualnego aspektu zdjęcia, należy to zgłosić, a zmiana ta, zostanie dokonana przez Fotografa w miarę jej możliwości.

 5. Klient może wykupić pełne prawa autorskie do zdjęć. Wycena takich praw jest ustalana indywidualnie.

 6. Klient jest zobowiązany do ustalenia warunków udostępniania zdjęć z wizerunkiem Klienta. Jeśli Klient ma zamiar wykorzystywać zdjęcia dla celów komercyjnych (konkursy, materiały reklamowe ), winien się skontaktować z właścicielem strony o zgodę na takie działania. Może obowiązywać dodatkowa opłata, ustalana indywidualnie z Klientem.

 7. Klient udziela zgód na udostępnianie swojego wizerunku poprzez formularz RODO wysyłany na maila zaraz po ustaleniu terminu zdjęć.

Postanowienia ogólne:

 1. Celem strony wwww.piesografia.pljest prezentacja portfolio fotografii Angeli Wolińskiej i ofert komercyjnych dla osób chcących umówić się na odpłatną sesję zdjęciową (ich zdjęć, cennika, opisu, warunków współpracy) bądź zakupu produktów.

 2. Strona prezentuje informacje dla wszystkich – którzy mają możliwość skontaktowania się z właścicielem strony za pomocą formularza kontaktowego, adresu email lub numeru telefonu.

 3. Formularz kontaktowy oraz adres email znajdujące się w poszczególnych ofertach służą wyłącznie do kontaktowania się z właścicielem strony w celu zapytania o możliwość zorganizowania sesji zdjęciowej.

 4. Podając swoje dane Klient zgadza się na przetwarzanie ich przez Właściciela Strony w ramach korzystania z usług fotograficznych.
  Wraz z galerią swoich fotografii Klient w osobnym mailu otrzymuje obowiązkowe do wypełnienia tabelki RODO – bez ich wypełnienia Fotograf nie jest w stanie wykonać swojej pracy.

 5. Właściciel strony zwyczajowo kontaktuje się bezpośrednio (mailowo, telefonicznie) po otrzymaniu maila lub zamówienia sesji bezpośrednio przez dostępny kalendarz od jednego do dwóch dni roboczych.

 6. Właściciel strony ma prawo do odmówienia sesji i zaproponowania nowego terminu, jeśli nastąpił overbooking lub błąd techniczny niezależny od czynnika ludzkiego.

 7. W zapytaniu do właściciela strony, Klient powinien  dodać imię, adres email, numer telefonu, proponowaną datę sesji oraz treść zapytania. Podanie tematu sesji jest opcjonalne i nie wymagane.

 8. Właściciel strony zastrzega prawo do zmiany terminu sesji i poinformowania o tym Klienta do 2h przed sesją, np. w wyniku złych warunków atmosferycznych, które  nie pozwalałaby na wykonanie zdjęć w dogodnych dla Klienta warunkach.

 9. Właściciel strony gwarantuje jakość swoich usług i dotrzymywania przez nią terminów postprodukcji.

 10. Właściciel strony gwarantuje zachowanie terminu postprodukcji zdjęć i otrzymania finalnego produktu od 1 do 15 dni roboczych po wykonanej sesji. W szczególnych przypadkach termin postprodukcji i otrzymania finalnego produktu jest ustalany indywidualnie z klientem.

 11. Wypełniając formularz kontaktowy, formularz zamówienia  lub kontaktując się poprzez adres email lub telefon właściciela,  Klient wyraża zgodę na:
  a) Skontaktowanie się z nią przez Właściciela w celu omówienia zasad wykonywania zdjęć
  b) Skontaktowanie się z nią przez Właściciela strony w celu weryfikacji jakości obsługi i zadowolenia Klienta.

 12. Właściciel strony informuje, że zdjęcia udostępnione na stronie służą celom pokazowym i klient realizując sesję równocześnie zgadza się na udostępnianie zdjęć z jego wizerunkiem na stronie www.piesografia.pl oraz kanałach Social Media Piesografia  ( Facebook / Instagram ), i Jessie_Wagabunda ( Facebook / Twitter / BLOG / Instagram ).

 13. Klient może wykupić pełne prawa autorskie i komercyjne do zdjęć. Wycena takich praw jest ustalana indywidualnie.

 14. Klient jest zobowiązany do ustalenia warunków udostępniania zdjęć z wizerunkiem Klienta. Jeśli Klient ma zamiar wykorzystywać zdjęcia dla celów komercyjnych (konkursy, materiały reklamowe ), winien się skontaktować z właścicielem strony o zgodę na takie działania. Może obowiązywać dodatkowa opłata, ustalana indywidualnie z Klientem.

 15. Integralną częścią regulaminu jest Polityka Prywatności serwisu.​

§ 1

Definicje​

 1. Właściciel Strony – Angelika Wolińska Studio Wolinsky, jednoosobowa działalność gospodarcza ; Gersona 1/4 , 93-259 Łódź; NIP 9820365946. Telefon: +48 662453616, adres e-mail: contact@piesografia.pl lub sklep@piesografia.pl .

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług na stronie www.piesografia.pl.

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin właściciela strony.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.

 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny po dokonaniu zamówienia usługi fotograficznej, umożliwiający wykonanie usług wedle życzenia Klienta.

 8. Usługa/ Usługa Fotograficzna – dostępna sługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Fotografem.

 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 2

Kontakt ze Właścicielem strony

Angelika Wolińska Studio Wolinsky

Gersona 1/4 , 93-259 Łódź

NIP 9820365946

 1. Adres e-mail : contact@piesografia.pl
 2. Numer telefonu: + 48662453616
  • Klient może porozumiewać się z Właścicielem Strony za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  • Klient może porozumieć się telefonicznie ze właścicielem strony w godzinach:

Poniedziałek – Piątek – 9.00 – 14.00

Sobota – Niedziela – 12.00 – 16.00

 

§ 3

Wymagania techniczne

Do korzystania z usług zaprezentowanych na stronie, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej na platformie Gmail (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 4

Zawarcie umowy i płatność za usługę fotograficzną i usługi dodatkowe

 1. Klient, po dokonaniu wstępnej rezerwacji i akceptacji warunków sesji otrzyma elektroniczną wersję umowy.

 2. Klient, po dokonaniu zamówienia usługi, aby zagwarantować realizację usługi, zobowiązuje się do wpłaty 30% zadatku do 48 godzin po ustaleniu wyceny i terminu zlecenia, jakim jest sesja zdjęciowa z Klientem.

 3. Po upływie 48 godzin, i braku wpłaty rezerwacja wraca do puli dostępnych terminów w kalendarzu.

 4. Zadatek nie jest zwracany, jeśli Fotograf z przyczyn losowych nie odwoła sesji z Klientem.

 5. Klient zobowiązuje się do zapłaty zadatku 30% wartości zlecenia na konto bankowe Właściciela Strony lub w gotówce.

 6. Klient zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty za sesję zdjęciową w ten sam dzień, kiedy sesja została wykonana, a najpóźniej do 72 godzin po tym jak sesja została zakończona. Pozostała kwota wartości sesji może być opłacona tylko i wyłącznie w gotówce.

 7. Właściciel Strony przyjmuje płatności w polskich złotych, euro lub funtach.

§ 5

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może od momentu zamówienia usługi fotograficznej odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny nie później niż 72h przed terminem sesji zdjęciowej..

 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 3. ​Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu kontaktowym.

 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca, Klientowi nie zostanie zwrócony wpłacony zadatek wart 30% całej ceny za usługę fotograficzną.

 3. Zwrotu płatności za pozostałą wartość sesji zdjęciowej, Sprzedawca dokona tylko wtedy jeżeli płatność ta nastąpiła przed wykonaniem usługi fotograficznej.

 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 6

Dane osobowe na stronie 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony jest Właściciel Strony.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów strony  Właściciel Strony lub w przypadku Klienta, który korzysta na stronie  ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na stronie  .
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez stronę  zawierane są w języku polskim.

2. Właściciel strony  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Piesografia by Angelika Wolińska Studio Wolinsky z siedzibą w Łodzi. Działalność Piesografia by Angela Wolinska i Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „Ja”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 3. Dane osobowe podawane w formularzu na  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Hosting

Serwis jest hostowany na serwerach operatora linux.pl, a domena utrzymywana na ovh.com .

§3. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skontaktowałeś się ze mną na mojej stronie, to przetwarzam Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne podane w formularzu kontaktowym, rezerwacyjnym lub poprzez e-mail.
 2. Strona  wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,
   • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na sesję poprzez formularz rezerwacyjny.

 

§4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jestem ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: angela@odchamiajsiezpsem.com.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

​§5. Pliki cookies

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

 

 

 

Total: